FANDOM


Безспорно един от най-забележителните приноси на древен Китай е "изобретяването" на откритите изпити за набиране на държавни чиновници. Целта на системата от изпити била да се назначават само лоялни, некорумпирани и знаещи хора, без оглед на социалния им статус и родствените връзки с властимащите.

Основите са поставени около 2 век пр.н.е. от династия Суей. До тогава постовете в държавната администрация се "давали" по препоръка и според кръвното родство. Династия Хан започва промените, които в периода 581 - 618 г. довеждат до въвеждане на системата на изпити за държавни чиновници. Управляващите по места определяли талантливи хора от подопечните си и ги пращали да се явят на изпит. Бъдещите чиновници били набирани от цялата страна, в правопропорционален брой спрямо населението на тяхната провинция. Способните хора от цял Китай, даже от районите в неизгодно положение, като тези по периферията на страната, имали възможността да успеят чрез изпитите да изпълнят мечтата си за заветният държавен пост.

Системата на държавните изпити позволява да участват хора с различен обществен статус и независимо от произхода и препоръките им. Всеки добродетелен и здрав мъж можел да се яви на изпитите, а назначаването му зависело единствено от оценката. Това стимулира смесването на социалните слоеве и засилва създаването на управляващата политическа сила. Изпитите се провеждали открито и постовете се разпределяли според оценките. С времето се стигнало до една система на честна надпревара и ясни изпитни правила. За да пресекат преписването, изпитваните се оставяли да живеят заедно в място, откъснато от останалия свят, пазени изключително строго. Също така, се е обръщало голямо внимание на справедливото оценяване на отговорите. На всеки кандидат се давал номер, под който се водил, вместо по име, а отговорите му били преписвани от трето лице и чак тогава представяни за проверка, за да не бъдел разпознат кандидата по почерка му. Цялата система обхващала няколко етапа: първо кандидатите минавали провинциалните и градските изпити, които отсявали по-голяма част от тях. Само малцината най-талантливи и знаещи са се явявали на финалния тур изпити, които се провеждали в самия императорски дворец и били ръководени от императора. След приключване на изпита се изнасял списък на успешно преминалите изпита и постовете, на които се назначавали. Победителите били ескортирани от почетния императорски караул. Хората излизали на улицата за да се любуват на новите чиновници. Най-щастливите моменти в живота на учените по това време били "нощта на сватбата и деня, в който името им се появявало в златния списък".

Успешно преминалите кандидати били разделяни в 3 категории според резултатите им:

  • Шънюан - на местно равнище, давано всяка година
  • Дзюжън – на провинциално равнище, давано на всеки 3 години
  • Дзиншъ – на държавно равнище, давано на всеки 3 години

Обратната страна на медала е, че за период от 10 години желаещият да стане чиновник се посвещавал само на учене, за да може да издържи изпита и да получи пост. Без съмнение, това причинило изкривявания в характера на някои от тях. За явяване на държавните изпити се изисквало да се познава наизуст целият Конфуциански канон, който включвал 9 сборника със образци на поезията, философски размисли, история, морален кодекс и други, съставени още преди новата ера. Кандидатите трябвало да могат да цитират тези сборници без грешка и да напишат стихотворение и есе по модел на древните творби, да отговарят на въпроси по тях. С времето се изградил шаблон на мислене и системата започнала да губи от блясъка и безспорно добрите си качества.

Системата на държавните изпити не се използвала временно по време на династия Юан и Царство Тайпин, и била напълно изоставена през династия Цин (17-20 век). За цялата 1300-годишна история на държавните изпити били назначени около 110 000 дзиншъ – успешно преминали изпита в двореца, и милиони дзюжън.

В края на династия Цин Китай е принуден да преработи образователната си система, задушаваща се под бремето на системата на държавните изпити, която била прекалено бавна за развиващия се свят. С отварянето на все повече и повече модерни училища, повечето от които с чужди езици, Китай окончателно премахва системата на държавните изпити през 1906 г.

Тъй като системата е изиграла важна роляв "закаляването" и оцеляването на нацията през годините и, за да не се забрави нейният принос в развитието на държавната администрация на древен Китай се предвижда построяване на музей на Системата за изпити на държавни чиновници.

  1. виж Таблица на китайските династии и годините на тяхното управление

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики